Bakåt Förra Nästa Nästa 04.2.3.1.
Klick på bild kan ge mer detaljer

Klinikchefer 1977-2009

Den formella benämningen på klinikchefer på Universitetssjukhuset i Lund har växlat en del de senaste decennierna, men informellt har ordet "klinikchef" ofta använts. Sedan januari 2010 är "klinikchef" tillbaka som formell benämning.

Dick Killander Dick Killander fick sin utbildning vid Radiumhemmet i Stockholm och tillträdde professuren i onkologi hösten 1977. Därmed inleddes en betydande expansion av forskningen vid kliniken, och han var särskilt angelägen om att sjuksköterskor också skulle få möjlighet att forska och disputera. Fram till Dick Killanders avgång från professuren med pension år 2002 lades totalt 42 avhandlingar fram, utgående från Institutionen för onkologi. Han var den drivande kraften bakom tillkomsten av Kampradhuset. Som klinikchef under år 1977–89 ägnade han stor kraft åt att förbättra den palliativa vården, och tillsammans med klinikföreståndare Barbro Gunnars inrättade han den psykosociala enheten på kliniken. Under Dick Killanders tid som klinikchef skedde flera ombyggnader och moderniseringar, bl.a. med utökning av strålbehandlingsavdelningen med ett femte behandlingsrum 1983 och den stora ombyggnaden 1988.

Dick KillanderSten Graffman fick sin utbildning vid Onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala, och kom till Lund cirka 1985. Han var klinikchef 1989 – 98. Han var särskilt inriktad mot strålbehandling, och under hans tid som klinikchef skedde en upprustning och modernisering av radioterapi samt den stora utbyggnaden med tillkomst av fyra nya behandlingsrum 1993.

Dick KillanderPer Flodgren utbildade sig i Lund, där han disputerade år 1985 på en avhandling om interferon och cimetidins effekter på immunsystemet. Han övertog klinikchefskapet 1998 vid en period då det åter var aktuellt att slå ihop klinikerna i Malmö och Lund, något som han fick ägna mycket tid och stor kraft år under sin chefstid. Resultatet av detta arbete blev ett nästan färdigt förslag som accepterades av båda klinikerna, men som förföll då projektet av politikerna plötsligt ställdes in. Per Flodgren slutade som klinikchef 2001.

Carsten RoseCarsten Rose hade varit verksam vid flera olika onkologiska kliniker i Danmark när han kom till Lund år 1999, där han var klinikchef 2001 - 2009. Hans specialitet var bröstcancer, men han agerade med kraft även inom andra områden, inte minst i Sydsvenska Onkologiska Sällskapet. Han skapade en klinisk prövningsenhet vid kliniken och ett cancerkompetenscentrum (CKC) vid lasarettet som ett led i en vision att bygga upp ett cancercentrum vid sjukhuset. Han medverkade också i framtagandet av den nationella cancerplanen. Carsten Rose genomförde i september 2009 det politiska beslutet om sammanslagningen av de onkologiska klinikerna i Lund och Malmö till Skånes Onkologiska Klinik. Han blev därmed den siste klinikchefen för Jubileumskliniken i Lund.